Hærværk på Medborgerhuset!

Hvad er det der gør, at det er sjovt eller spændende at ødelægge andres ejendom? Er det adrenalin kicket ved måske at blive opdaget? Så glem  det, syndernes forældre kommer til at betale! Det er mange tusinde kr. der er ødelagt for. Videoovervågningen viser nok  hvem synderne er! Der er selvfølgelig også den mulighed at der er nogen der fortæller hvem der har gjort det, så deres forældre ikke kommer til at betale!  Vi ved jo godt at det ikke er en mands værk, der har været flere om det! Regningen vil under alle omstændigheder gå til alle der bor i Korskærparken indtil sagen er afklaret!

PR. afdelingen

Niels Dahl

KULTURAFTEN I MEDBORGERHUSET!

Den 8. april var der inviteret til KULTURAFTEN i medborgerhuset i Korskærparken! 10 Familier havde sagt ja til at tilberede 20 måltider mad af deres specialiteter fra hjemlandet! Der var udleveret 600 kr. til hver, så maden var gratis.

Det blev noget af et tilløbsstykke, de 200 måltider mad blev revet væk, efter 25 min. var alt “UDSOLGT” Manden bag hele arrangementet Erik Petterson altmuligmand frivillig, og medlem af foreningen Korskær, havde så travlt, at han ikke selv fik smagt på de mange skønne retter!

Hvis du vil se billederne i stor størrelse så klik på billedet, og gå tilbage på venstrepilen, og tryk på det næste du vil se, osv.!

Billeder og Tekst

PR. Afd. Niels Dahl

Forsknings projekt i Korskærparken, vedrørende Sundhed!

 

 

For at se billederne i stor størrelse klik på billedet, og gå tilbage med venstre pil, og klik på det næste!

Billed 1. Pernille Tanggaard Andersen fra Syddansk Universitet (SDU). Pernille er lektor og forskningsleder med Sundhedsfremme som specialområde.
“Pernille , har i 2013 været medforfatter til evalueringen af Sundhedsprojektet i Korskærparken.

Billed 2. Ditte Sofie Cramon fra Fredericia Kommune. Ditte er leder af kommunens sundhedssekretariat.

Billed 3. Anni fra Den boligsociale Helhedsplan/områdesekretariatet

Pernille har  henvendt sig til Foreningen Korskær for at høre, om Foreningen vil være med i et nyt forskningsprojekt, der skal videreudvikle trivsels- og sundhedsarbejdet i Korskærparken. Her vil der blive inddragelse af beboerne og andre relevante parter (kommune, boligforeninger, frivillige, institutioner, private mv).

På initiativ af Foreningen Korskær blev der afholdt et møde med Pernille og med deltagelse af Anni fra Den boligsociale Helhedsplan/områdesekretariatet og Ditte fra Fredericia Kommunes sundhedssekretariat. Alle deltagerne var positive overfor Pernilles henvendelse – og at der er behov for en vedvarende og fokuseret indsats for at sikre trivsel og sundhed blandt beboerne.

Mødedeltagerne var derfor enige om, at Pernille skulle udarbejde en ansøgning om støttemidler til et sådant projekt, der vil være til gavn for endnu flere beboere i Korskærparken.

Når der foreligger en afklaring på ansøgningen, som vil blive sendt til blandt andet Nordeafonden, vil der komme mere information.”

Billeder:

PR. Gruppen Niels Dahl

Referat fra Foreningen Korskærs generalforsamling 2017

Generalforsamling i Foreningen Korskær

mandag 27. marts 2017 kl. 19 – 20 i Medborgerhuset.

REFERAT

Til stede var repræsentanter for følgende foreninger/grupper :

Hyggen, Motionsforeningen, Mandeklubben, Flittige hænder, Kvindeforeningen Svanerne, Bankospillerne, Sangforeningen, Sundhedsfremmegruppen, PR-gruppen, Nabohjælpsforeningen, Porcellænsmalerne.

Kun Sypigerne var ikke repræsenteret under generalforsamlingen.

Punkt 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Generalforsamlingen valgte Dorthe som dirigent og referent. Ove Hemmingsen blev valgt som stemmetæller.

Punkt 2. Formanden aflægger beretning over året 2016.

Kjeld aflagde beretning for det forløbne år og fremhævede følgende :

  • Vi er nu 12 foreninger/grupper, som er medlem af Foreningen Korskær, hvilket er en fremgang på 3 i forhold til opstarten. Det går lidt op og ned med medlemstallet i de enkelte foreninger. Men stor ros til ildsjælene, som i dagligdagen yder en kæmpeindsats for at der fortsat er mange gode tilbud om aktiviteter til beboerne.
  • Stor medieinteresse på grund af bogen om en beboer fra Korskærparken. Det var ikke kun negativ omtalt – det lykkedes også at få bragt et budskab ud om Korskærparken som en “God Ghetto”, hvilket er i overensstemmelse med sandheden.
  • Høstfesten i september havde været en stor succes med fint vejr og mange fremmødte. Foreningen Korskær vil også i 2017 tage initiativ til en beboerfest i eftersommeren.
  • Vi har finansiering til vores aktiviteter til medio 2018, hvor det kommunale tilskud falder bort. Foreningen Korskær har indledt dialog med Fredericia Kommune om fortsættelse også efter 2018, men intet er givet. Vi håber på en afklaring inden udgangen af 2017.
  • Vi er blevet bedt om at være med i et nyt sundhedsprojekt. Anmodningen kommer fra 2 forskere ved Syddansk Universitet, som tidligere har været involveret i evalueringen af sundhedsprojektet i Korskærparken. Det arbejder vi videre med sammen med kommunen og områdesekretariatet.
  • Der afvikles en kulturaften 8. april 2017 på initiativ af Erik. Kvartersrådet har bevilget 6.000 kr., så det bliver muligt at tilbyde gratis smagsprøver for alle, der møder op.
  • Vi synes fortsat, at Foreningen Korskær har for lidt at sige i forhold til Medborgerhuset. Vi ser frem til at deltage i et møde, som bliver afviklet en af de kommende dage om netop Medborgerhuset, og vi håber på, at der er forståelse for at os, der bruger huset, i højere grad bliver involveret i husets drift, end det hidtil har været tilfældet.

Kjeld sluttede beretningen af med at takke områdesekretariatet for et godt samarbejde – og sendte samtidig alle deltagerne i generalforsamlingen en stor tak for deres  indsats og det gode samarbejde.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Punkt 3. Regnskab 2016 til godkendelse.

Steen fremlagde regnskabet, som udviste et overskud på 20.220,91 kr.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Punkt 4. Budget for 2017 til godkendelse samt vejledende budget 2018 til godkendelse.

Steen gennemgik budgettet for 2017, som blev godkendt at generalforsamlingen.

Steen gennemgik også vejledende budget for 2018, som blev godkendt.

Punkt 5. Indkomne forslag fra medlemmerne.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne til generalforsamlingens behandling.

Punkt 6. Fastsættelse af kontingent (personlige medlemmer og foreninger/grupper).

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om uændret kontingent :

  • 250 kr. for foreninger/grupper
  • 100 kr. for personlige medlemmer

Punkt 7. Valg af formand (ulige år).

Generalforsamlingen genvalgte Kjeld som formand.

Punkt 8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige år).

Generalforsamlingen genvalgte Niels som bestyrelsesmedlem.

Punkt 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

Generalforsamlingen valgte Ella Tranberg og Kate Hasseltoft som suppleanter.

Punkt 10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Generalforsamlingen valgte Else Hejl som revisor og Ove Hemmingsen som revisorsuppleant.

Punkt 11. Eventuelt.

Under dette punkt informerede Lone Nissen Hartung (formand for Husbestyrelsen for Medborgerhuset) om følgende :

Husbestyrelsen har fået en hjemmeside stillet til rådighed : www.medborgerhuset.net.

Hjemmesiden skal bruges til oplysning om de forskellige aktiviteter, der er i huset.

Alle foreninger/grupper anmodes derfor om at afgive de oplysninger, som skal stå på siden. Det er også muligt at oplyse om foreningens/gruppens mailadresse, som ikke må være personafhængige.

Alle foreninger/grupper anmodes derfor om at sende en mail til Lone på følgende adresse : lone_nissen@hotmail.com med de oplysninger, som skal stå på den nævnte hjemmeside.

Oplysningerne kan også afleveres på papir. Papiret skal så lægges i Lones postkasse på adressen Korskærvej 16, st. th., eller lægges i postkassen, som hænger ved cafeen i Medborgerhuset.

Det er vigtigt, at man oplyser tidspunkt ffor aktiviteten og en kort beskrivelse af, hvad man laver. Der kan også sendes billeder, men så skal det sendes til mailadresen.

Det kan også oplyses, at der bliver lavet en folder, som beskriver cafeen og kort oplyser om aktiviteterne.

Generalforsamlingen blev derefter afsluttet.

Dorthe Kristensen, dirigent
Kjeld Hansen, formand

Uddeling af Diplomer til UngKP

Hvad er UngKP

UngKP er et tilbud til unge mellem 14 – 18 år bosiddende i Korskærparken og Sønderparken, som ønsker en særlig støtte i en periode.
Det særlige ved dette tilbud er, at den består af en kursusdel og en mentordel, hvor den unge laver frivilligt arbejder sammen med en voksen (mentor).
Den unge skal være motiveret for at være en del af projektet og efter endt forløb får den unge nogle færdigheder, som man bl.a. kan bruge når man skal søge arbejde eller uddannelse.
Der er mødepligt på kursusdelen og det frivillige arbejde aftales med mentoren.
Man får et diplom og en personlig udtalelse for både kursusdel og for det frivillige arbejde.

De unge har nu gennemført kursusforløbet og dimitterede fredag d. 31.03.2017, og de har indtil videre leveret ca. 200 timers frivilligt arbejde i Korskærparken, Fredericia. De unge har bl.a. været frivillige i Klub Korskær, været med i Tryghedsvandringer i lokalområdet og har fulgt børn til og fra lokale ungdomstilbud fx lektiehjælp.

Man kan opnå tre forskellige diplomer for det frivillige arbejde:

• Bronze – 40 timers frivillig indsats
• Sølv – 70 timers frivillig indsats
• Guld – 100 timers frivillig indsats